Wadokai Exe

cutives in Japan

President
Yoshito Kondo

Vice President
Akira Ishizuka

Standing Advisers
Kengo Sugiura
Katsumi Hakoishi
Kazuo Tanizawa

Chairman
(of the Board of Directors)
Mizuho Ashihara

Standing Directors
Yutaka Horikawa
Kiyoharu Tanaka

Executive Directors
Hideya Maki
Yoshio Matsumoto
Shunsuke Yanagida
Toshiaki Maeda
Naoyuki Koyama
Koichi Shimura
Keiji Katsube
Tsuguhiro Nomoto
Kouki Sato
Masafumi Ebie
Yasuo Shimizu
Hiroshi Shinpo
Yoshinori Matsui
Yoshiaki Sano
Seiji Kondo
Takeshi Sano
Tsutomu Kusaka
Nobukazu Sogabe
Yuzaburo Terashima
Hisao Murase